Regulamin konkursu

Regulamin konkursu “Najfajniejsza dekoracja Wielkanocna“

 

 Postanowienia ogólne 

 

1.Organizatorem konkursu jest DIKEL spółka z o.o. Spółka komandytowa,Piaski Królewieckie 4,26-212 Smyków, NIP:6581991980

2.Fundatorem nagrody jest Organizator.

 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 
 2. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/SklepKwiecisty (zwanej dalej “Fanpage”) 

Warunki uczestnictwa

 

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat. 
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 
 3. Konkurs trwa od 29.03.2021 do 31.03.2021 do godziny: 23:59
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 01.04.2021 za pośrednictwem FanPage. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a. 

 

Zadanie konkursowe 

 

 1. Zadanie konkursowe polega: Umieszczenie zdjęcia pod postem konkursu, obrazujące dekoracje Wielkanocne 
 2. W konkursie zostanie wybranych 1 zwycięzca 
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zdjęcie, które ich zdaniem jest najbardziej kreatywne, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu. 
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail. 

Nagroda

 

 1. Nagrodą w konkursie jest: Doniczka, misa ROMA 290 w wybranym przez zwycięzcę kolorze.
 2. Nagrodę zostanie przesłana na wskazany przez zwycięzcę adres, przesyłką kurierską 
 3. Po odbiór nagrody i wskazanie adresu wysyłki należy zgłosić się nie później niż do dnia 10.04.2021 Po tym terminie nagroda traci ważność. 
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

 

Reklamacje 

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku” 
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 

Postanowienia końcowe 

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.


  

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium